Сайтка кириу

Мектеплердеги илажлардың бири

Хәр жылы февраль айында  уллы тулға ғазел мүлкиниң султаны, Мәмлекет ҳәм жәмийет хызметкери мир Алишер Наўайы ҳәм өзбек әдебиятының Наўайыдан кейинги ең итибарлы ўәкилли шайыр Захириддин Муҳаммед Бабур туўылған күни мәмлекетимиз бойлап кең байрамланады. Усы жылы да Шымбай районлық Халық билимлендириў бөлимине қараслы 48-санлы улыўма орта билим бериў мектебимизде де Алишер Наўайы туўылғанлығына 579 жыллығы, Захириддин Муҳаммед Бабур туўылғанының 537 жыллығы мүнәсебети менен «Барҳаёт сиймолар» атлы әдебий кеше шөлкемлестирилди. Буннан мақсет, әлбетте жасларымызда адебиятымыз ўәкиллерине болған мүнәсебетин асырыў, шайырлар дөретиўшилиги  менен таныстырыў арқалы  олардың руўхый дүнья қарасын байытыў, сондай-ақ Президентимиз тәрепинен жолға қойылған бес басламадан бири болған китапқумарлық мәдениятын раўажландырыў болып есапланады. Оқыўшыларымыз усы кешеде,  еки уллы тулға дөретиўшилигине арналған  дөнгелек стол әтирапындағы  сәўбетлер ҳәмде ашық сабақларда   олар қәлемине тийисли ғазел ҳәм рубайыларынан мысаллар оқыды. Усындай кешелер оқыўшылар ҳәм жыйналғанлар кеўиллеринде өшпес из қалдырды деген үмиттемиз.