Сайтка кириу

Оқыўшылар ушын әҳмийетли семинар болып өтти

Өзбекстан жаслар аўқамы Шымбай районлық Сәрдарлар Кеңеси тәрепинен мектеп жасларының белсендилигин асырыў, оларды  Ўатанға садық ҳәм кәмил инсанлар етип  тәрбиялаў, сондай-ақ жаслар аўкамы бойынша түсиниклерин тереңлестириў мақсетинде районымыздың шетки «Май- жап» ҳәм «Пәшенттаў» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында да жайласқан мектеплер ушын семинар тренинглер шөлкемлестирилди. Семинарда еки мектеп өз ара тәжирийбе алмасыўы менен бир қатарда  «Теңлес теңлеске» атамасындағы ибәраға әмел еткен ҳалда ис-режелер дүзилди.

«Билгенимиз бир ноқат, билмегенимиз бир дүнья» сүренин илгери сүрген ҳәр бир сәрдар  алдағы әмелге асырыўы керек болған жумысларды белгилеп алды.