Сайтка кириу

Шымбайлы қызлардың Ташкенттеги жеңиси

Келешегимиз болған жас әўладты ҳәр тәреплеме жетик, озық ойлы, билимли, физикалық ҳәм руўхый жақтан саламат етип тәрбиялаў мәмлекетимиздиң ҳәмийше дыққат-итибарында болып, бул бағдарда бир қатар илажлар әмелге асырылып атыр. Бүгинги күнде келешегинен үлкен үмитлер күттиретуғын қәбилетли спортшылар жетилисип шығып, олардың саны күн сайын артып бармақта.

Солардың қатарында усы жыл 28-январь күни Ташкент қаласында өткерилген 2002-2004-жыл туўылған қызлар арасында спорттың көркем гимнастика түри бойынша қатнасып қайтқан районымыздың мақтанышы Айнура Парахатова биринши орынды қолға киргизген болса, Наргиза Баҳаўатдинова екинши орынды ийелеп, тренерлериниң исенимин ақлады.

Айнура ҳәм Наргиза алты жасынан гимнастикаға өзгеше ықлас қойып ра­йонымыздағы 38-санлы орта мектептиң муғаллими Светлана ДЖамуратовадан гимнастиканың әлўан сырларын үйренди. Қызлардың әпиўайы қызығыўшылығы оларды үлкейе келе Нөкис Олимпия резервлери колледжине жетекледи. Бүгинги күнде олар усы колледждиң 7-классында оқып ҳәм тренерлери Албина Нуратдинова, Дилноза Баҳадировалардан гимнастиканың сырларын үйренип келмекте.

Биз де қызлардың бул табыслары менен қутлықлап, олардан жоқары нәтийжелерди күтип қаламыз.

Раўаж УТЕПБЕРГЕНОВ.