Сайтка кириу

Шет ел саяхатшылары Шымбайда

Шымбай. Бул үлке республикамыздың ең ески тарийхый қалалардың бири болыўы менен бирге, қарақалпақ халқының бүгинги күнге шекем ең көп топланған ҳәм халықтың өтмиш тарийхын, өзиншелигин сақлап киятырған аймақ болып есапланfды. Шымбай қаласы өзиниң үрп-әдет дәстүрлери, тарийхы ҳәм мәдений мийраслары менен ажыралып турады. Бул жерден жәмийетлик ғайраткерлер, өнерментлер, илимпазлар, палўанлар, шайыр ҳәм бақсылар жетилисип шыққан.

Бүгин Шымбай районында сырт ел мийманлары, туризмди раўажландырыў бойынша қәнигелер ҳәм ғалаба хабар қураллары ўәкиллери мийманда болды. Оларды кең жәмийетшилик ўәкиллери күтип алды. Мийманлар дәслеп халқымыздың сүйикли перзентлери XIX-әсир қарақалпақ әдебиятының уллы тулғалары Күнхожа Ибрайым улы, Бердақ Ғарғабай улы ҳәм Ақымбет бақсының қәбирлерин зыяратлады ҳәм бул жерде жайласқан мовзелейин тамашалады.

Соңынан мийманлар өнерментлердиң қарүй соғыў процесин яғный, ағаштың қабығын қыршыў, жоныў, кесиў, ший тоқыў сыяқлы оның питемен дегенше исленетуғын жумысларды көзден өткерди. Буннан кейин район орайында жайласқан «жаслар гүзары»нда болып, өнерментшиликтиң барлық түрин тамашалады. Атап айтқанда, ата-бабаларымыздан бизге мийрас болып киятырған дигирман, кели-келсап, зергерлик ҳәм мүсиншилик буйымлары, қурақ көрпешелер, қолдан исленген өнимлер менен биргеликте миллий тағамлар жайылып, келген мийманларда үлкен тәсир қалдырды. Сондай-ақ, илаж даўамында районлық мәденият хызметкерлери тәрепинен шөлкемлестирилген концерт бағдарламасы қойып берилди. Соңынан келген мийманлар «Өмирбек лаққы»ның естелигин барып көрди.

Бизге мийманға келген саяхатшылардан Америкалы хдожник Джеролд Шепард Өзбекстанға бир нешше мәртебе келгенлигин соның ишинде Қарақалпақстанға биринши рет келгенлиги ҳаққында, бул жердеги миллий өнерментшиликти көрип үлкен тәсирлер алғанлығын, сондай-ақ, Андижанлы саяхат агентлигинен келген тур-операторы Зилола Ашуралиевна өзиниң алған тәсирлери ҳаққында толқынланып айтып берди.

 Саяхатшыларымыз кеўилли ҳәм мазмунлы дем алды.

Саёра ДАЎЫТОВА,

журналист.